UMFUTHO WEGAZI OPHEZULU (HIGH BLOOD PRESSURE)

UYINI UMFUTHO WEGAZI?

Ukushaya ngamandla kwenhliziyo okungaphezu kwendlela imithambo yegazi ekwazi ukuhambisana nayo ukuze igcine igazi lihamba ngendlela emzimbeni wakho. Ukukalwa komfutho wegazi kuhlukaniswe kabili:

I- Systolic (okungumfutho igazi eligijima ngawo emzimbeni). Yenzeka emithanjeni yegazi ngesikhathi inhliziyo ipompa ingenisa igazi.

I- Diastolic (okuyizinga lokushaya kwenhliziyo). Yenzeka maphakathi nezikhashana eziyikhefu lapho inhliziyo ishaya.

 

Yingakho umphumela wokulawulwa konfutho wegazi uba yinombolo phezu kwenye

USUKE USUFIKE KULIPHI IZINGA UMFUTHO WEGAZI UMA KUTHIWA UPHEZULU?

IZIMPAWU ZOMFUTHO WEGAZI OPHAKEME

 • Ikhanda elibuhlungu

 • Ukuphuma umongozima

 • Ukukhathala

 • Ukudideka

 • Ukungaboni kahle

 • Ukuzwa ubuhlungu esifubeni

 • Ubunzima bokuphefumula

 • Inhliziyo engashayi kahle

 • Umdumo ezindlebeni

 • Ukugubhaza esifubeni, entanyeni nasezindlebeni

.

UBUNZIMA BOKUNGALAWULI UMFUTHO WEGAZI:

 • Isifo sohlangothi

 • Isifo semithambo yenhliziyo

 • Ukungasebenzi kwezinso

 • Ukungaboni emehlweni

 • Ukukhohlwa

 • Ukungavuki kwenduku

 • Uketshezi emaphashini

 • Ubuhlungu esifubeni obudalwa yisifo senhliziyo

INDLELA YOKUSHINTSHA IMPILO YAKHO IBE NGCONO

 • Ukuzivocavoca kumele kube ingxenye yezinto ozenza nsuku zonke

 • Yidla ukudla okunempilo okunezakhamzimba

 • Ukwehlisa isisindo somzimba

 • Nciphisa isilinganiso sikasawoti

 • Ukulawulwa kwengcindezi

 • Yekela ukubhema

 • Hlola isifo sikashukela ngaso sonke isikhathi

 • Hlola umfutho wegazi ngaso sonke isikhathi

 • Phuza imithi yakho ngendlela oyalelwe ngayo, ungayiyeki ngaphandle kokuyalelwa udokotela

YIMUPHI UMONAKALO ODALWA UMFUTHO WEGAZI OPHEZULU.

 • Ukukhinyabezeka   kwamehlo: Ukulahleka kombono kungenzeka  ngenxa yemithambo yegazi ebuthakathaka  noma imithambo yegazi  edwenguliwe yimiphumela  yomfutho wegazi ophakeme.

 • Isifo sohlangothi: Ukuphikelela komfutho wegazi ophezulu   kungaholela emonakalweni wemithambo yegazi futhi kungahle   kuholele   ekushayeni kwenhliziyo futhi ngenxa   yalokho igazi elibi   ligeleza liye ebuchosheni.

 • Ukwehluleka kwenhliziyo:Ngenxa  yomfutho wegazi  ophakeme inhliziyo  ngaleyo ndlela  kufanele  impompoze ngokumelene  nomfutho  ophakeme  okuholela ondogeni  lwenhliziyo isebenza  kanzima  ukubenza  buqine.Ukuqina  kondonga  lwenhliziyo  kwenza kube nzima  kwinhliziyo ekumpompeni igazi  ukufeza  izindingo zomzimba.

 • Ukumelwa   yinhliziyo: Umfutho wegazi ophakeme   ungahle uholele ekuqineni  noma  ekubeni lukhuni  kwemithambo   yenhliziyo   okungaholela   ukuba nesifo   sokuma   kwenhliziyo.

 • Ukwehluleka kwezinso: Igazi liyahlungwa   ngokusebenzisa   yizinso   futhi   lapho   imithambo yegazi emincane   yezinso, ihlangabezana nokulimala   ngenxa   yokucindezeleka   okukhulu imfucuza ngeke ikwazi ukuhlungwa   ngumzimba.

 • Ukuwohloka komqondo: Uma imithambo yegazi enikezela ubuchopho ngegazi   incishiwe,izo khawula inani  legazi ukugeleza ebuchosheni  okungabangela  uhlobo oluthize  lokuwohloka  komqondo  elibizwa  ngokuthi  Isifo sokuwohloka  kwemizwa.Ukubangela  ukucindezeleka  kwengqondo,futhi  kuzothinta impilo yansuku zonke .

 • I-Aneurysm: Imithambo yegazi ingaba buthakathaka futhi ukumangalela kokudumba ukwandisa umfutho wegazi.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com