top of page

UMFUTHO WEGAZI OPHEZULU (HIGH BLOOD PRESSURE)

UYINI UMFUTHO WEGAZI?

Ukushaya ngamandla kwenhliziyo okungaphezu kwendlela imithambo yegazi ekwazi ukuhambisana nayo ukuze igcine igazi lihamba ngendlela emzimbeni wakho. Ukukalwa komfutho wegazi kuhlukaniswe kabili:

I- Systolic (okungumfutho igazi eligijima ngawo emzimbeni). Yenzeka emithanjeni yegazi ngesikhathi inhliziyo ipompa ingenisa igazi.

I- Diastolic (okuyizinga lokushaya kwenhliziyo). Yenzeka maphakathi nezikhashana eziyikhefu lapho inhliziyo ishaya.

 

Yingakho umphumela wokulawulwa konfutho wegazi uba yinombolo phezu kwenye

USUKE USUFIKE KULIPHI IZINGA UMFUTHO WEGAZI UMA KUTHIWA UPHEZULU?

HC 2.png

IZIMPAWU ZOMFUTHO WEGAZI OPHAKEME

 • Ikhanda elibuhlungu

 • Ukuphuma umongozima

 • Ukukhathala

 • Ukudideka

 • Ukungaboni kahle

 • Ukuzwa ubuhlungu esifubeni

 • Ubunzima bokuphefumula

 • Inhliziyo engashayi kahle

 • Umdumo ezindlebeni

 • Ukugubhaza esifubeni, entanyeni nasezindlebeni

.

UBUNZIMA BOKUNGALAWULI UMFUTHO WEGAZI:

 • Isifo sohlangothi

 • Isifo semithambo yenhliziyo

 • Ukungasebenzi kwezinso

 • Ukungaboni emehlweni

 • Ukukhohlwa

 • Ukungavuki kwenduku

 • Uketshezi emaphashini

 • Ubuhlungu esifubeni obudalwa yisifo senhliziyo

INDLELA YOKUSHINTSHA IMPILO YAKHO IBE NGCONO

 • Ukuzivocavoca kumele kube ingxenye yezinto ozenza nsuku zonke

 • Yidla ukudla okunempilo okunezakhamzimba

 • Ukwehlisa isisindo somzimba

 • Nciphisa isilinganiso sikasawoti

 • Ukulawulwa kwengcindezi

 • Yekela ukubhema

 • Hlola isifo sikashukela ngaso sonke isikhathi

 • Hlola umfutho wegazi ngaso sonke isikhathi

 • Phuza imithi yakho ngendlela oyalelwe ngayo, ungayiyeki ngaphandle kokuyalelwa udokotela

YIMUPHI UMONAKALO ODALWA UMFUTHO WEGAZI OPHEZULU.

 • Ukukhinyabezeka   kwamehlo: Ukulahleka kombono kungenzeka  ngenxa yemithambo yegazi ebuthakathaka  noma imithambo yegazi  edwenguliwe yimiphumela  yomfutho wegazi ophakeme.

 • Isifo sohlangothi: Ukuphikelela komfutho wegazi ophezulu   kungaholela emonakalweni wemithambo yegazi futhi kungahle   kuholele   ekushayeni kwenhliziyo futhi ngenxa   yalokho igazi elibi   ligeleza liye ebuchosheni.

 • Ukwehluleka kwenhliziyo:Ngenxa  yomfutho wegazi  ophakeme inhliziyo  ngaleyo ndlela  kufanele  impompoze ngokumelene  nomfutho  ophakeme  okuholela ondogeni  lwenhliziyo isebenza  kanzima  ukubenza  buqine.Ukuqina  kondonga  lwenhliziyo  kwenza kube nzima  kwinhliziyo ekumpompeni igazi  ukufeza  izindingo zomzimba.

 • Ukumelwa   yinhliziyo: Umfutho wegazi ophakeme   ungahle uholele ekuqineni  noma  ekubeni lukhuni  kwemithambo   yenhliziyo   okungaholela   ukuba nesifo   sokuma   kwenhliziyo.

 • Ukwehluleka kwezinso: Igazi liyahlungwa   ngokusebenzisa   yizinso   futhi   lapho   imithambo yegazi emincane   yezinso, ihlangabezana nokulimala   ngenxa   yokucindezeleka   okukhulu imfucuza ngeke ikwazi ukuhlungwa   ngumzimba.

 • Ukuwohloka komqondo: Uma imithambo yegazi enikezela ubuchopho ngegazi   incishiwe,izo khawula inani  legazi ukugeleza ebuchosheni  okungabangela  uhlobo oluthize  lokuwohloka  komqondo  elibizwa  ngokuthi  Isifo sokuwohloka  kwemizwa.Ukubangela  ukucindezeleka  kwengqondo,futhi  kuzothinta impilo yansuku zonke .

 • I-Aneurysm: Imithambo yegazi ingaba buthakathaka futhi ukumangalela kokudumba ukwandisa umfutho wegazi.

bottom of page