ISIFO SOFUBA

SIYINI ISIFO SOFUBA (TB)?

Isifo sofuba (TB) Isifo esihlasela amaphaphu esibangwa igciwane elibizwa ngokuthi i-Mycobactrium tuberculosis.Iningi  labantu  uma  kungenjalo  konke babanalo lungakhombi Isifo sofuba. Lokhu kusho ukuthi bathelelekile  ngamagciwane  kepha okwamanje  abagulanga  yilesi sifo,futhi awukwazi  ukusisakaza.Labo  ukuvikeleka komzimba  kuhlehlisiwe njengabantu  abane  sifo segciwane elilwisana nokuzivikela komzimba (HIV),ube nokungondleki,Isifo sikashukela  noma labo abasebenzisa  ugwayi  unamathuba  amkhulu  okugula lesisifo.

Isifo sofuba (TB) siyalapheka   futhi   siyavikeleka.

 

IZICI ZENGOZI ZOKUBA NESIFO SOFUBA

 • Labo ukuvikeleka komzimba kuhlehlisiwe:Ikakhulukazi  labo abangenwe yi-HIV

 • Ukuphila   noma ukuhlala   nomuntu   onesifo sofuba (TB)

 • Iminyaka   emincane   kakhulu   noma esekhulile

 • Othile osanda   kuthintwa   amagciwane esifo sofuba (TB)

 

IMBANGELA YESIFO SOFUBA

Sisakazela   ngamaconsi omoya   lapho   umuntu   onesifo    sofuba   samaphaphu ekhwehlela,athimula noma akhafula nje  amagciwane asakazeka  emoyeni.Omunye  bese  edinga  ukuphefumula  lamagciwane ase etheleleke ngalesi sifo.

 

IZIMPAWU ZESIFO SOFUBA

 • Ukukhwehlela okungaphezulu kwamasonto   amabili.

 • Ukujuluka   ebusuku:Kufanele ushintshe izingubo  zakho.

 • Ukwehla noma ukuncipha   emzimbeni   okunhlosiwe:Ukungasalingani  ingubo  zakho

 • Izinga lokushisa eliphezulu(imfiva)

 • Ukulahlekelwa isifiso sokudla

 • Ukuzizwa   ukhathele   ngaso sonke isikhathi

 • Ubuhlungu esifubeni   noma   ubuhlungu uma uphefumula.

 

INKINGA NOMA UMONAKALO

 • Ubuhlungu emgogodleni

 • Ukulimala   emalungeni   akho ikakhulukazi inqulu(ukhalo), amalungu edolo

 • I-Meningitis

 • Izinkinga ngesibindi sakho noma izinso

 • Ukuphazamiseka kwenhliziyo

 • Ukukhwehlela igazi

 • Ukulimala (malignancy)

 

INDLELA YOSHINTSHO LWENDLELA YOKUPHILA

 • Hlala   ekhaya   kuze   kufike udokotela athi   ungabuyela   emsebenzini yakho ejeayelekile

 • Abantu   abahlala nawe   kumele bavakashele umtholampilo noma udokotela ukuze bahlolwe   ukuthi   banesifo sofuba (TB) yini

 • Qiniseka ukuthi   uphuza imithi ngokufanele   njengoba kuyalelwe   udokotela noma umtholampilo

 • Ungaphuthelwa   yimithi   ethile   oyiphuzayo. Zikhumbuze   ngekhalenda,i-alamu ocingweni lwakho noma ucele umngani  noma ilungu lomndeni  ukuthi  likukhumbuze

 • Xoxisana   nodokotela wakho   mayelanana   nokwelashwa   okubonwe   ngokuqondile.

 • Vula amafasitela neminyango   ukuze   kushaye umoya

 • Yidla   ukudla   okunempilo.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com