top of page

ISIFO SIKASHUKELA

YINI ISIFO SIKASHUKELA?

Isifo esenzeka uma kunoshukela omningi egazini lakho. Kuqala nge hormone ekuthiwa i-insulin. I-insulin ibalulekile kakhulu emizimbeni yethu. Isiza ekutheni imizimba yethu isebenzise ushukela osekudleni kwethu. Uma umzimba ungenayo i-insulin eyanele noma i-insulin esinayo ingasebenzi ngendlela noma igazi linoshukela omningi kodwa umzimba ungakwazi ukuwusebenzisa, kwenzeka isifo sikashukela (Diabetes).

 

Kunezinhlobo ezimbili zesifo sikashukela

Type 1 Diabetes

Lenhlobo yoshukela ijwayelekile kubantu abasha. Lenhlobo yesifo sikashukela isho ukuthi umzimba awuyenzi i-insulin eyanele. Lenhlobo ilashwa ngomjovo we-insulin.

Type 2 Diabetes

Lenhlobo isho ukuthi umzimba une-insulin eyanele kodwa awukwazi ukuyisebenzisa ngendlela. Lenhlobo ijwayelekile kakhulu kubantu abadala kunasezinganeni

IZIMPAWU ZESIFO SIKASHUKELA

 • Ukoma ngokweqile

 • Ukuya njalo endlini yangasese uyochama

 • Ukwehla emzimbeni okungajwayelekile

 • Ukulamba

 • Ukukhathala ngokwedlulele noma ukuphelelwa ngamandla

 • Ukucasuka kalula

 • Ukubona luvindi

 • Izilonda ezingapholi

 • Ukuntsontsotha Kanye nokungabi nemizwa ezandleni noma ezinyaweni

 

ABANTU ABASENGOZINI

 • Umlando wesifo sikashukela emndenini

 • Umzimba omkhulu ngokweqile

 • I cholesterol ephakeme

 • Umfutho wegazi ophezulu

 • Ukungazivocavoci (exercise)

 • abantu abanesifo senhliziyo noma ukufa kohlangothi (stroke)

 • Omama abahlaselwe isifo sikashukela uma bekhulelwe

 

IZINKINGA EZIHAMBISANA NESIFO SIKASHUKELA

 •  Isifo senhliziyo

 •  Ukufa uhlangothi

 •  Ukuba yimpumputhe

 •  Ukuhluleka kwezinso

 •  Ukunquywa imilenze okubangwa ukungahambi kahle kwegazi

 •  Umonakalo wezinzwa

 •  Ukuba buthaka ngokocansi kubantu besilisa

INDLELA YOSHINTSHO LWENDLELA YOKUPHILA

 • Ukudla ukudla   okunempilo, nokuba   nokudla okunempilo kubalulekile   ekuphatheni ushukela   wakho.Cela udokotela wakho  ukuthi akudlulisele  kodokotela wezokudla ukuze akusize  ngohlelo  lokudla.Bazokusiza ekuphatheni  ukudla  okulungene  kahle,osayizi bengxenye,ukuxhumanisa ukudla nemithi futhi  uvikele iziphuzo ezinoshukela.

 • Zifundise ngesifo sikashukela, uhlobo lwesifo sikashukela onaso,izimpawu eziyisixwayiso,njll.

 • Ukuzivocavoca   njalo: Imizuzu engaba mashumi amathathu   futhi okungenani   izikhathi ezinhlanu ngesonto.Ukuzivocavoca  umzimba  kufanele kukwenze ujuluke  futhi  uphefumule  kanzima futhi uhlale  une-hydration njalo .

 • Gwema   utshwala:utshwala behlisa  amazinga  kashukela  wakho  wegazi  ngoba  njengoba butholwa  yisibindi,isindi asikwazi  ukulawula  amazinga  kashukela.

 • Buza udokotela   ngezindlela zokulawula   ukucindezelwa njengoba   ukucindezela   kungaholela   emazingeni kashukela   aphezulu.

 • Yeka   ukubhema   ngoba   kungakhuphula ubungozi   bokulimala   kwezinzwa nemithamo yegazi okungakubeka encupheni yesifo   senhliziyo.

 • Vakashela udokotela ukuhlolwa ngokujwayelekile futhi   uthathe   imishunguzo   yakho njengoba kuyalelwe   udokotela wakho.  

 • Uma   uthatha i-insulin,qiniseka ukuthi  uyigcina  njengoba uyalelwe udokotela .

 • Ggoka   izicathulo   ezivalekile   uma ungaphandle,gcina izinyawo zakho  zihlanzekile futhi  zomile futhi uhlale  unaka izilonda  noma  ukusikeka  futhi  uzihambele ngokushesha.

bottom of page