top of page

UKUHLASELEKA KWAMATHUMBU

Kuvame ukuchazwa njegobuhlungu besisu nokungahambi kahle ngokushintsha kohlelo lwamathumbu, uma kungekho enye incazelo   yezokwelopha yezinpawu.

IZICI ZOBUNGOZI

 • Izinga eliphakeme selibonakele kwabancane iningi labantu elingaphansi kweminyaka engamashumi amahlanu (50 years)

 • Kubonakale kakhulu kubantu besifane ukwedlula kwabesilisa.

 • Ukwelashwa kwe-estrogen ngaphambilini noma ngemuva   kwesigaba sokunqamuka kokuya esikhathini kwabantu besifazane kwandisa ubungozi

 • Ukuba nomlando emdenini. Lokho wukuthi ilunga lomdeni elisezingeni lokuqala besifo bokuhlaseleka kwamathumbu (IBS) singandisa ukuba sengonzini

 • I-IBS kubonqkale kuhlotshaniswa nokukhathazela noma ukuhlukunyezwa ngokomoya noma ngokocansi ezinye izifo zengqondo

 • Kubonakele lakho   kumlando wezomzimba, ukuhlukunyezwa ngokomoya noma ngokacansi, kungandisa ubungozi.

 

IMBANGELA

Izimbangela eziqondile ze- IBS azaziwa kuphakanyisiwe ukuthi kuhlobene nobunzima ngokugaya nokugaya nokuzwela okwengeziwe kwesithumbu, izici ezilandelayo ,noma kunjalo, zibonwe zidlala indima:

 • Ukuhlangana kwemisipho ezindogeni zamathumbu okuhlala isikhati eside futhi kunamandla kunokunjwayelekile kungadala igesi, ukuqhuma kanye nohudo. Iziphazamiso ezibuthakathaka zingenza ukuthi ukumba kokudla kuthambe kancane okuzoholela kumandle anzima nawomile.

 • Ukungahambeki kahle kwizinzwa okuhlinzeka umgudu wakho wokugaya ukudla kungadala ukungaphatheki kahle lapho isisu sakho sisuka kugesi noma emandleni

 • Ukuphendula kohlelo lokuvikela umzimba okubangela ukuvuvukala okuhambisana nobuhlungu nohudo.

 • I-Bacteria yanda ngokweqile noma ukukhula kwe-IBS ngemuva kokutheleleka ngegciwane (isibonelo, igastroenteritis)

 • NOTE: I-gastroenteritis ukuvuvukala kwamathumbu okubangelwe ukutheleleka okutheleleke ngegciwane noma amagciwane ovame ukubangela uhudo ngokwenqile kanye noma ukuhlanza. Kaningi ukubona ezinganeni.

 • Uthumbu lunama- bacterium abonakala ngokuthi “amahle”. Kuthiwa nabantu abane IBS banezinguquko ngonhlobo   lwamagciwane.

IZIMPAWU

 • Ukuphazamiseka kwesisu

 • Umuthi ongumoya wokulalisa umuntu angezwa izinhlungu/ ukusonga kwesisu

 • Uhudo/ukusheka

 • Ukuqumbelana

 • Ukubhuqa(bloating)

IZINKINGA

Izinkinga zezemphilo ezivela kwisifo sokuhlaseleka kwamathumbu (IBS) zifaka phakathi imizoko (Haemorrhoids) (ekhuphuka ngohudo kanye/ noma ukuqunjelwa), ukudangala, ukuncipha kwesisindo ,ukuswelelakwama vitamini kanye nama minerali nezinkinga ze-pschosocial njengoku phazenyiswa komsebenzi, ubudlelwane kubangane kanye nomdeni.

INDLELA YOSHITSHO YOKUPHILA NGESIFO SE-IBS

 • Ukudla ukudla okunempilo kuba lulekile ekwelapheni isifo se-IBS onaso. Lokhu kuzonciphisa ukungakhululeki nobuhlungu obhekene nabo.

 • Ukuzivocavoca njalo kugasiza uhlelo lwakho lokugaya ukudla, ukunciphisa izimpawu ze-IBS futhi kuthuthukise nemizwelo ejwayelekile.

 • Gwema ukucindezeleka ngoba kungenza izimpawu zakho zibe zimbi kakhulu. Thola izindlela zokunciphisa ukucabanga okufana namasu wokuphumela, ukuzivacavoca okujile, iyoga, ukuzindla njll.

 • Ukuba namaqembu okusekela kungakusiza ukuthi uthole izindlela ezahlukahlukene zokwelapha izimpawu zakho njengoba kuzobandakanya ukwaba izinkathi, ukwelapha kanye namava.

 • Ukwelashwa okufana nokwelapha okuphathelene nokuziphatha kungasiza ukuthuthukisa amakhono okubhekana nako futhi uthuthukise izinga yempilo yonke

 • Gwema utshwala nokubhema ngoba kuzokhulisa izimpawu zako.

 • Buza udaleootela wakho mayelana nezengezo (Probiotic supplement)

 

Lokhu ukuphazamisaeka okungathandeki okubonakala ngokushintsha   okumangalisayo kokunyakaza   kwamathumbu njengokuhudula noma ukuqunjelwa imisebenzi yensuku zonke   ingahle   ibekezeleke ngenxa yokuqunjelwa kanye nobuhlungu besisu.Izeluleko zokudla  zingasiza ekuthuthukiseni  izimpawu zakho, kepha ukungenelela kwezokwelapha kubalulekile  ekwelashweni.

 

IZELULEKO NGOKUDLA

 • Ukudla okuphezulu   kwefayibhu kusiza ekwakheni   inqwaba yezinhle   zakho ezizosiza ekuhambiseni amathumbu.Lokhu kufaka izithelo,imifino  kanye nokusanhlavu okuphelele.Kancane  kancane  engenza ifayibhu ekudleni kwakho,qala kancane,ukhuphule kancane  uze ufike endaweni  yokungabekezeleka kokuyidla.

 • Uma uzwa   ukuqhuma kanye nohudo   ngenxa   yefayibha   ephezulu,esikhundleni sokuyiyeka ifayibhu  ngokuphelele  ekudleni  kwakho,gxila kufayibhu encibilikayo.Lokhu kufaka phakathi  ama-apula,amajikijolo,iziqathi,i- oatmeal,ubhontshisi,njll.

 • Gwema ifayibhu engabonakali   ukuthi   itholakala   kumantongomane,utamatis,u-bronccoli,i-klabishi,njll.

 • Gwema izivamile   ezifana   nekhofi noshokoledi.

 • Zama ukufaka   ekudleni uhlobo elungenalo   imikhiqizo kwe-gluten   ukubona   ukuthi   ngabe   izimpawu zakho   ziyathuthuka lokhu kuzobandakanya   irye kanye   nanoma   uluphi   uhlobo   lukakolweni.

 • Gwema   ukudla   okunamafutha   amaningi   njengokudla   okuthosiwe   kanye   namafutha   ezilwane.Gxila  kakhulu  enyameni  enganamafutha,inhlanzi nenkukhu.

 • Pheka   ukudla ngendlela yoku-griller,broiling noma ukubila  kungabi  nama futha.Isifutho sokupheka  singamiswa esikhundleni samafutha  okupheka.

 • Gwema ama-Carbohydrates   anzima   ukuthi   amathumbu angakwazi ukugaya   okufana   ne-lactose   etholakala   emikhiqizweni yobisi, amapeyini,amakhabe ,amapharele,imango,amaplamu,ama-nectorines,amalegumes,imikhiqizo ephakeme yefructose,ukolweni,irye,i-bronccholi,ama-brussels amahlumeva,ukholifulawa,amakhowe,i-artichoke,njll.

 • Buza udokotela wakho ngokudla kweFOODMAPs,okuyisichazi  sama-oligosacharrides avuthiwe,amandisaccharides namapolyls.

 • Uma udla ngaphaphandla,zama ukukhetha ukudla okusondelana  nalokho okudla ekhaya.

bottom of page