LEBAKA LA GO KGAOTSA MODIKOLOGO WA GO HLAPA GA BASADI (MENOPAUSE)

LEBAKA LA GO KGAOTSA MODIKOLOGO WA BASAI KE ENG?

Ke phetogo ya go tsena lebakeng la go kgaotsa ga modikologo wa go hlapa ga basadi. Go bangwe basadi e ka iponagatsa ka bo nako pele ga dingwaga tse 40. Ke (premature menopause)

 

Ena eka bakwa ke:

 • Go goga motsoko

 • Histori ya lelapa

 • Bolwetse jwa gowa

 • Go hloka pelegi

 • Malwetse jaaka kankere

 

Nako ya go fetogela ga lebaka la go kgaotsa modikologo wa go hlapa ga basadi (perimenopause)

 

Lebaka la go kgaotsa modikologo wa go hlapa ga basadi ka morago ga lebaka le le tlwaelegileng (Late-onset menopause)

 

DIKAI TSA YONA:

 • Mmele o mo kima

 • Go ba le bana ba ba bedi goba le go feta

 • Palo ya ko godimo thata ya bana

MATHATA A TSA KALAFI YA HORMONE

 • Bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhuma (stroke)

 • Lethole la madi

 • Kankere ya mabele

 

DIKAI TSA LEBAKA LA GO KGAOTSA MODIKOLOGO WA GO HLAPA GA BASADI

 • Go emisa ga pelegi

 • Go hlapa le ka nako e sa tlwaelegang

 • Go se iketle mo go tlwaelegileng (hot flushes)

 • Go tlhorega boroko

 • Go fetoga ga seemo jaaka komelelo ya ditho tsa bosadi

 • Go sha ga methapo nako nngwe le nngwe

 • Go opiwa ke tlhogo

 • Go fetoga ga maikutlo

 • Go se be le maikutlo a thobalano

 • Marapo a nna bokoa

 • Go ba mo kima ka lebaka la gore dijo di silega ka bonya

 • Komelelo ya matlho mme a baba

 • Go sesefala ga moriri

 • Malokololo a nna botlhoko

MATHATA A LEBAKA LA GO KGAOTSA GA MODIKOLOGO WA GO HLAPA GA BASADI

 • Bolwetse jo bo sa lemotshegeng jo bo bo bakang bokoa jwa marapo

 • Bosenaboithibo jwa motlhapo ka lebaka la phetogo ya go kgaotsa ga go hlapa mme go latela motlhapo wa go itswela fela le ge o tshega

 • Go ba mo kima gonne mala ga a sile sentle.

 • Mathata a bolwetse jwa pelo gonne di-oestrogen hormone di ya fokotsega.

 • Mathata a kotsi ya bolwetse jwa pelo.

TSELA YA GO FETOLA BOEMO JWA SEEMO KA KATLEGO

 • Go fedisa go goga motsoko go thibela bolwetse jwa pelo

 • Go ikatisa go fedisa seemo sa maikutlo

 • Go tlogela go nwa bojalwa gonne go tlisa go huhuba

 • Go ja dijo tse phepa mme o fokotse nama le dijo tsa ko marekisetsong a dijo.

 • Etela ngaka mme a tlhatlhobe kgatelelo ya madi le boemo jwa bitamine D (bone density)

 • Buwa le ngaka ka ga dihlare tsa go alafa di-hormone

 • Apara diaparo tse di swanetsego boemo jwa meso

 • Le gae la gago le be le mowa o lekaneng goba obe le sefetlhamowa

 • Ikatise ka mekgwa e fapanego

 • Buwa le ngaka ka go nwa dipilisi tsa calcium.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com