top of page

ISANDULELA NGCULAZI (HIV)

IYINI I - HIV?

Igciwane elincane kakhulu ongeke ulibone. Leligciwane lihlasela amasotsha omzimba – ingxenye yomzimba wakho elwisana nezifo. Uma amasotsha omzimba engasebenzi uba sengcupheni youkuthi ungenwe kalula izifo ezinye. Uma usunezifo eziningi emzimbeni wakho kuthiwa usune Ngculaza (AIDS).

WAZI KANJANI UKUTHI USUNE HIV?

Vakashela uDokotela wakho noma umtholampilo oseduze nawe ukuthi uhlolwe igazi. Esikhathini esiningi kuthatha izinyanga ezinthathu (3months) ukuya kwizinyanga eziyishumi nambili (12 months). Hamba uyohlola wazi isimo sakho se-HIV.

LISAKAZEKA KANJANI LELIGCIWANE?

 • Ucansi olungaphephile

 • Umama onaleli gciwane angalidlulisela kumntwana ngesikhathi ekhulelwe, ebeletha noma exuba ibhodlela nokumncelisa ibele. Kungcono kakhulu ukumncelisa ibele kuphela

 • Izinalithi noma amasirinji angahlanzekile, nanoma iliphi ithuluzi elisika noma elingena esikhunjeni

 • Ukumpontshelwa igazi, uma igazi lingahlolwanga ukuze kuqinisekwe ukuthi alinayo i-HIV/AIDS

 • Igazi elitheleleke ngaleli gciwane elingena endaweni esikekile noma enxebeni elivulekile lomunye umuntu

IZIMPAWU ZE HIV

 • Ukushisa komzimba okudlulele

 • Ukugodola

 • Izilonda emphinjeni/umphimbo obuhlungu

 • Imisipha ebuhlungu/izinhlungu

 • Ukumila amathumba/ukuqubuka

UZINAKEKELA KANJANI UMA UNE HIV

 • Vakashela uDokotela wakho noma umtholampilo oseduze nawe ngasosonke isikhathi

 • Phuza imithi yakho ngendlela efanele

 • Udle ukudla okunomsoco/okunempilo

 • Zivocavoce

 • Ungabhemi ugwayi

IGCIWANE ELILWISANA NOKUZIVIKELA KOMZIMBA WOMUNTU [ISANDULELA NGCULAZI] (HIV)

Isandulela ngculazi (HIV) yigciwane elibulala amasotsha akho omzimba futhi iphazamisa   ikhono onalo lokulwa nokunye okuphilayo okudala izifo.

 

IYINI I-CD4 COUNT?

Amaseli e-CD4 amangqamuza amaseli anikezela inkomba yamandla   wezivikeli mzimba zakho. I-CD4 count isetshenziswa ekuphathweni kwesandulela ngculazi ukubona   ukusebenza kahle kokwelashwa   njengesiqondisi,inkambiso yamanani izondingeka  ukwenza amajaji.I-CD 4count yakho kufanele  ilawulwe njalo izinyanga ezintathu kuya kweziyisithupa.

Amanani ajwayelekile asukela ku-500 kuya ku-1500.Abantu abanesandulela ngculazi kufane babe ne-CD4 count engaphezulu kuka 500 abanempilo enhle. Inani lamakhulu amabili (200) noma ngaphansi kuyingozi, alimaza amasotsha omzimba kubeke umuntu engcupheni enkulu yokuba nezifo ezisongela impilo noma kutholakale unayo, kutholakala ukuthi unengculazi (AIDS).

I CD4 count kufanele ikhuphuke uma ukunamathela emithini kulungile.Uma isephansi noma  ngabe uthatha  imithi noma amapilisi njengoba ubekiwe ,ukumelana  nakho  kungaba imbangela  futhi  udokotela uzodinga  ukukushintsha  kumuthi noma amapilisi.

 

IYINI I-VIRAL LOAD?

I-Viral load inani elikhombisa   ukwanda   kwesandulela   ngculazi kumjelo   wegazi   lakho.Ihlolwa  emva kwezinyanga eziyisithupha  ngemuva  kokuxilongwa  bese njalo kanye ngonyaka noma onyakeni ukwanda  kwegciwane.

Inani elisuka ku 0-10000 amakhophi abhekwa   njengaphansi,futhi inani eliphakeme   ngekhophi yi-10000 noma ngaphezulu,kungenzeka kungenxa yengciwane lesandulela ngculaza  kusuka kumuntu onsengakaqali  ukwelashwa , kwesandulela ngculazi esingalawuleki  , isandulela ngculaza engalawulwa kuya ngesizathu sokuthi udokotela uzodinga ukushintsha umuthi/amapilisi wakho noma aqale ukwelashwa.

Ngokunamathela okufanele nangendlela  yokuphila enempilo.Iviral load  kumele yehle  noma iye phansi.Kunephuzu lapho iqciwane (viral load) lehla khona, kunokuba ubonakale  leli nani lisukeka kuma khophi angamashumi  amane  kuya kwamashumi  amahlanu (40-50) noma ngaphansi.Lokhu  akuchazi  ukuthi isandulela ngculazi  linyamalele emzimbeni,lisekhona  kepha  liphansi  kakhulu ukuba lingalinganiswa.Ukuba nomkhawulo  ongaphansi ongabonakali kunikeza ingozi ephansi yokundluliswa kwesandulela ngculaza ngesikhathi sokuya ocansini nomlingani wakho  lapho usebenzisa amakhondomu.

 

INDLELA ENGCONO YOKUPHILA   UPHEPHILE EMVA KOXILONGU.

 • Phuza amapilisi noma imithi yakho njalo njengoba   kubekiwe.Ukulahleka komthamo kungaba nemiphumela emibi  emasotsheni akho omzimba futhi zinakekele impilo yakho .

 • Ukuthola ukwesekwa okuhle okuqhamuka emndenini   nakubangani   kungasiza   ukubhekana   nokubandlululwa futhi kungakhuthaza  impilo ngokomzwelo nangokwenqondo.

 • Ukwelashwa komuntu ngamunye kanye/ noma ukwelashwa   kweqembu ukusiza ubhekane nezinselelo zempilo yengqondo,ukukhathazeka ,ukukhathazeka nokuzethemba

 • Zigcine uphephile, ufake ikhondomu uma uya ocansini,iba nomlingani oyedwa kuphela. Thembeka kuwe nomlingani wakho ngoxilongu lwakho.

bottom of page