top of page

BOLWETSE JO BO SA LEMOTSHEGENG

Osteoporosis ke bolwetse jo bo sa lemotshegeng kapa bolwetse jwa marapo a a sa kitlanang thata ka fa teng e bile a sa nonofa. Gantsi matshwao a yone ga a bonale. Marapo a nna bokoa mo eleng gore o utlwa botlhoko, fa o thula sengwe kgotsa o wa o ka gobala. Go gobala go diragala mo lethekeng ,mo dikgopong , mokwatleng le mo lelokololong la seatla.Bolwetsi bo ka tshwara bagolo kapa le basha.

 

DIKAI TSA BOLWETSI JO BO SA LEMOTSHEGENG

 • Ditlhabi tsa mokwatla

 • Tatlhegelo ya boleele jwa mmele motsamaong ya nako

 • Mokgwa wa go ema o konegile

 • Go robega ga marapo mo go diragalago motlhofo.

 

TLHATLHOBO YA BOLWETSI

 • Dingaka di dirisa tlhatlhofo ya BMD (Bone mineral density)

 • Enetefatsa fa bolwetse jo bo sa lemotshegeng bo le teng molwetseng

 • Tlhatlhofo ya BMD e sireletsegile ebile ga e botlhoko

 • E lekanya bokete jwa marapo

Tlhatlhofo ya BMD gape e ka lemoga bokete jo bo ko tlase jwa marapo mo tshimologong ya bolwetse. E ka nna ponelopele go thusa ngaka go tlhopa kalafi e tswanetseng.

BAO BA LEGO KOTSING

 • Ba losika bao ba nago le bolwetse jono e ka ba konokono gore motho a nne kotsing

 • Bao ba dirisago melemo ya di-steroids di thibela calcium go aga marapo

 • Mo bosading, go ema ga modikologo wa go bona kgwedi go ka baka gore di-estrogen tse di sireletsang go kitlana ga marapo kafa teng di fokotsege.

 • Boima jwa mmele bo ka fokotsa calcium mo marapong

 • Go ja dijo tse ditlhaelago calcium le dibitamine D gonna le seabe gore marapo a nne bokoa

 • Go nwa bojalwa thata ebile o sa je sentle

 • Go goga motsoko go kotsi, go fokotsa go kitlana ga dimenerale mo marapong.

 • Go dirisa melemo ya di-steroids di thibela calcium go aga marapo

 • Malwetse mangwe jaaka bolwetse jwa sukiri, hyperthyroidism le coeliac aka nna le seabe gore onne le bolwetse jo bo sa lemotshegeng.

 

MATHATA A A BAKANG KE BOLWETSI JO BO SA LEMOTSHEGENG

 • Go robega ga marapo segolo bogolo mo mokwatleng, lethekeng le mangole.

 • Go robega ga letheka gantsi gobakiwa ke gowa ebile o ka golofala

 • Bogole ka ntlha ya bokoa, goba go robega marapo

 • Go nyema moko(depression)

 • Botlhoko ka gonne o robegile marapo

 

KALAFI LE TAOLO YA BOLWETSI JO BO SA LEMOTSHEGENG

 • Ngaka a ka gofa meriana ya kalafi go nnyafatsa go robega ga marapo

 • Motho o swanetse go ja dijo tse di nago le calcium

 • Calcium keengwe ya dikotla tse di botlhokwa thata go aga marapo a mmele a a nonofileng. E bolokiwa segolobogolo mo marapong.

 • Dijo tsa konokono tse neago mmele ke:

 • Calcium ke mashi, yokate, tshisi.

 • Bitamine D jaana ka ditlhatswana tse mo dithining, di-salmon

 • Potassium jaaka merogo e metala, dipeo tsa sesame le di-almond

 • Bitamine C jaaka maungo a a phepa(fruits)

 • Go nna mo letsatsing metsotso e lesometlhano(15) ka letsatsi go fokotsa kotsi ka gonne e tlhagisa diyuniti tsa di bitamine D.

 • Go ikatisa mmele go botlhokwa thata.

 • Ikgatolose gonwa bojalwa gagolo

 • Tlogela go goga motsoko

bottom of page