top of page

TSA KALAFI YA MORAGO GA PHETOGO YA GO KGAOGA GA MODIKOLOGO WA HLAPA GA BASADI (HRT)

HRT ke ditlhare tse di fiwago basadi sebakeng sa go emela di-hormone tsa oestrogen le progesterone ge ba le seemong sa lebakeng la ka morago ga go kgaoga ga modikologo wa go hlapa ga basadi. (menopause)

Ditlhare di fiwa ka morago ga dingwaga tse pedi goba tse tharo ka morago ga gore o kgaotse ka modikologo wa go hlapa ga basadi.

 

KE BO MANG BA DITLHOKAGO

 • Ge ona le dikai tsa go kgaotsa ga modikologo wa go hlapa ga basadi

 • Go thibela bolwetse jo bo sa lemotshegeng (osteoporosis)go basadi ba dingwaga tsa go feta 55

 • Dikai tsa go se itekanele ga ditho tsa bosadi

DIKAI DINGWE TSA HRT

 • Histori ya lethole la madi

 • Histori ya bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhuma

 • History ya kankere ya mabele

 • Bolwetse jwa sebete

 • Kgatelelo ya madi e sa alafiwang

 • Go opelwa ke tlhogo gangwe le gangwe

MATHATA A TSA KALAFI YA HORMONE

 • Bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhuma (stroke)

 • Lethole la madi

 • Kankere ya mabele

 

DIKAI TSA KALAFI YA HRT

 • Mabele a seemo se sa tlwaelegang

 • Go tswa madi fela ntle ga lebaka

 • Mala a go tlala mowa nako nngwe le nngwe

 • Pherego ya sebete(nausea)

TSELA YA GO FETOLA GOBA GO KAONAFATSA BOTSHELO

 • Go tlogela go goga motsoko

 • Go ja dijo tse phepa

 • Fokotsa go nwa bojalwa

 • Apara diaparo tse di sa tiisago mmele

 • Go dira phetogo ka go ikatisa go ka fokotsa go sa iketle, go hlobaela  le go kaonafatsa maikutlo

bottom of page