top of page

ISITHUTHWANE/ISIFO SOKUWA

SIYINI ISIFO SESITHUTHWANE (ISIFO SOKUWA)?

Siyisifo esiphathelene nokusebenza kwengqondo esenza umuntu aquleke. Ngokuvamile lokhu kuquleka kuthatha imizuzu engaphansi kwemihlanu. Isithuthwane   siyisimo sozokwelapha   esibonakala   ngokudabula kagesi okwenzeka njalo   kungahleliwe.    (amangqamuzana) obuchopho kumaseli wobuchopho,aziwa ngokuthi  ukubanjwa, okungaphazamisa  ukusebenza  okujwayelekile kobuchopho.

 

Kunezinhlobo eziningi   zokuquleka,kuye ngokuthi ingxenye yobuchopho  ebandakanyekayo ikuphi:Indawo ethize  yobuchopho ethintekile  ingaholela  kuhlobo oluthize  lokuwa.

 • Ukulimala kwe-tonic clonic    kubonakaliswa izakhi zomzimba kanye   nokuhlekelelwa ukwazi okuvame ukuvela ngokuzumayo.Isigaba sethoni yilapho izicubu  ziba  lukhuni.Isigaba  se-clonic sibonakalisa ukuphindaphinda  okuphindaphindiwe nokuphumula kwemisipha.Ukuhlaselwa okukhulu ngomzimba kungakucwaswa okubanzi kwamathoni.

 • Ukwehluleka   kokutholwa (okubizwa) nangokuthi ukubanjwa kokuhlaselwa kwezilwane   ezingelapheki-Zingaqala kacane   kancane,umuntu  azilungiselele esikhaleni, njengoba  umuntu onalolu hlobo lokuquleka kungavela nje  ukuthi akanandaba  noma  uphazamisekile, kungaba nzima ukuhlukanisa  lokhu kuquleka kokuphazamiseka kokuziphatha.

 

***Ukuxhamazela okubangelwa ukuqina okuphezulu ezinganeni akubhekwangwa njengesithuthwane.

 

IZIMBANGELE ZESIFO SOKUWA

Abantu abaphilile bangabanjwa yizimo ezithile.Izimbangela ezijwayelekilezifaka :

 • Isimila/isigaxa (Tumour)

 • Ukungalingani kwamakhemikhali njengoshukela wegazi ophansi   noma i-sodium.

 • Ukulimala ekhanda.

 • Amakhemikhali athile   anobuthi   noma izidakamizwa   ezisebenziswa kabi.

 • Ukuhoxiswa   kotshwala

 • Ukufa   kohlangothi,kufaka phakathi ukopha

 • Uma walimala   kokubeletha

 • Izakhi zofuzo/ufuzo

 

IZINHLA ZESIFO SOKUWA/ISITHUTHWANE

 • Ukungalali   okwanele

 • Ukugula   noma umkhuhlane

 • Ukucindezeleka

 • Ukukhanya   okukhulu,ukubaneka kokukhanya, noma amaphethini.

 • Ikofi,utshwala, imithi  noma  izidakamizwa

 • Ukweqa ukudla,ukudla ngokweqile noma izithako ezithile  zokudla.

 • Ukuphuthelwa ukuphuza imithi yakho.

 • Imjikelezo wokuya esikhathini.

 

IZIMPAWU ZESIFO SOKUWA/ISITHUTHWANE

Izimpawu ohlangabezana nazo zizoncika ohlotsheni lokuhlaselwa onalo.Ezinye zezimpawu  ezijwayelekile  zokuhlukunyezwa kubantu abanesifo  sokuwa

 • Isicanucanu

 • Umbono   ofiphele

 • Isiyezi

 • Ukusonteka, noma  ukuqinelana kwemisipha  yomzimba.

 • Ukulahleka kokuqwashisa-ukuqunjelwa okuthile kungadala   ukulahleka kwengqondo okungahlala   imizuzwana embalwa   kuze kube   ngamahora.

 • Ukuquleka   kubalulekile futhi   ngoba   kungesinye   sezizathu ezivamile   kakhulu   ngemuva   kwephutha ekuxilongweni   kwesifo   sokuwa.

 • Ubuthakathaka bungenzeka   kunoma    yiluphi uhlobo lokuhlaselwa futhi   kunoma   iyiphi indawo yomzimba   isibonelo.Kungaba  yingalo,umlenze  noma zombili** ubuthakathaka  engxenyeni eyodwa yomzimba kungahle  kubonakale  njengokuhlaselwa yisifo sohlangoth,kepha kunqume lapho ukuquleka sekuphelile.Lokhu kungadida nagokwengeziwe,ngoba imivimbo ngezinye izikhathi ingadangala  ukubanjwa.

 • Ukukhathazeka,ukwesaba,noma umuzwa wokuza.Kunezinhlobo eziningi zama-auras abantu  abangase  bazithole.

 • Ukubhekana phakathi esikhaleni kuwuphawu olutholwa   ngabantu abangakwazi ukubanjwa kokukhubazeka okungabikhona (okubizwa   nangokuthi   ukubanjwa kwezilwane   okulimazayo) imvamisa   laba   bantu   babonakala  bephupha  kancane  noma  belahlekile  ngomncabango  lapho,empeleni, bebhekene nokuhlaselwa.Ukuziphatha  ngokubambelela  kwesinye  isikhathi kuhlala imizuzwana  embalwa  nje  futhi  kungahle  kuhambisane  nokushaywa umlomo  noma ukunyakazaa okuphindayo njengokunyakaza komlomo noma iminwe.

 • Ukuhamba   okungenhloso   noma okuphindaphindayo, njengokukhumula ihembe,ukuguguquka okuphindayo,ukuqhwba kweminwe ngokuphindaphindiwe,ukuhlafuna okuphindayo noma amazwi aphindaphidanayo.Lokunyakaza kubizwa nge-automatism.

 • Izinkinga zokuziphatha-imicabango engajwayelekile,ukuzwa nokubona  izinto ezingekho.

 • Ukuphindaphinda okuphindaphindiwe nokuhlanza.

 

INDLELA YOSHINTSHO YOKUPHILANESIFO SOKUWA

 • Bona udokotela   wakho   njalo   futhi   unamethele ohlelweni lakho lokwelashwa-phuza imishanguzo ngokuqinile njengoba   kuchaziwe.

 • Gcina indayari   yokuquleka ukusiza ukubona okuwumbangela   ezinokubakhona ukuze uzigweme

 • Faka   isongo sokuxwayisa ngonyango ukuze abantu bazi   ukuthi benzeni uma   uqulekile   futhi ungakwazi   ukukhuluma.

 • Fundisa abantu   abasondelene   nawe   mayelana   nokuquleka   nokuthi benzeni   lapho kunesimo   esiphuthumayo.

 • Funa   usizo lochwepheshe   lwezimpawu zokudangala noma   ukukhathazeka.

 • Joyina   iqembu   elisekelayo labantu abanenkinga yesifo sokuwa.

 • Thola   inja   yokuxwayisa lokho kungasiza ibone   ezinye   zezimpawu   ngisho   nangaphambi   kokuba   uzazi   wena

 • Landela   ukudla   kwe-ketogenic lokhu kudla   kungamacarbohydrates futhi kuphezulu   emafutheni.ukudla  kuphoqa umzimba  ukuthi  usebenzise  amafutha  ukuze  uthole  amandla  esikhundleni   se-glucose,inqubo  ebizwa  ngokuthi  yi-ketosis.

 

INDLELA​ EPHEPHILE UKULAWULA ISIFO SOKUWA

 • Zifundise   ngohlobo lwesifo   sokuwa onaso,nemishunguzo oyiphuzayo memithamo,izimpawu eziyisixwayiso,okungobangela nokuthi ungakugwema  kanjani.

 • Gcina ireckodi   lokuqhuleka okungabangela ukudunwa,isikhathi sokuquleka , kwenhliziyo ukusiza ufunde  ukuzigwema nokuthi  wabelane nodokotela  wakho ngokulawulwa  okungcono                                                                                                                                                                                                                                                       

 • Gwema   utshwala, uyeke   ukubhema   noma   usebenzise ezinye   izidakamizwa   ezingekho   emthethweni   ngoba zinga bhebhethekisa   ukwanda   kwesifo   sakho sokuwa.

 • Ukusekelwa okuvela   emdenini nakubangani   kuzosiza ukwazi   ukubhekana   kangcono nalesi sifo.Amaqembu  okusekelana nawo azosiza  njengoba  ungabelana  ngolwazi,ukukhungatheka  nezindlela zokubhekana  nazo.

 • Ukwelulekwa kungadingeka ukuze usize ngokusekelwa ngokomzwelo.

 • Qiniseka   ukuthi   ukhuluma nodokotela   wakho   ngaphambi   kokuthatha   izithanselo noma eminye   imishanguzo   njengoba   ingasebenza   ngemishangazo yakho yesifo.

 •  Ukwenza   ngcono   impilo yakho   yonke   kungenziwa ngokudla   ukudla   okunempilo, ukugcina   umzimba   usebenza, ukulawulwa ukucindezeleka   ngokuzindla   noma   ukuzivocavoca   okujulile nokulala ngokwanele.Lokhu  kungasiza ekunciphiseni  isibalo  sokuquleka onakho  ngokungezwa kwemithi yakho  yesithuthwane.

 • Khuluma  nodokotela  wakho  ngamasu  okupheka  ekhaya,ikakhulukazi, uma  ukuquleka kwakho  kungalawulwa.Ubuphezulu,  amanzi,ukushisa kanye nogesi  yikhona okuyinkathazo  kakhulu.Udokotela  wakho  angadlulisela  ku-Therapist  emsebenzini  noma kumhlengikazi avakashele ongakunikeza izincomo ezithile.

bottom of page