top of page

 I-CHOLESTEROL

IYINI I-CHOLESTEROL?

Enye yezinto ezisamafutha ezitholakala emzimbeni womuntu. Iba kuzona izingxenyana (cells) zomzimba.

 • Ubuchopho isona isitho esicebileyo nge cholesterol

 • Umzimba uyayidinga i-cholesterol ukuze wakhe izindlala iVitamin D nezinye izinhlobo zama esidi enyongo ezisebenza ekugayekeni kokudla

 • I-cholesterol ayiqhafazeki egazini, kodwa iyadingeka emzimbeni

 • Ihanjiswa ama-lipoproteins emithanjeni yegazi

 

ZIMBILI IZINHLOBO ZE –CHOLESTEROL

 

Yi low-density liproprotein (LDL) ne high-density liproprotein (HDL)

 • I - LDL i-Cholesterol embi noma engawulungele umzimba – ukunqwabelana kwayo kuyingxenye yembangela yokuncipha kwesikhala emithanjeni yegazi, lokhu kubizwa nge – atherosclerosis, okusho ukunqumela kwegazi bese kuthikameza ukugeleza kwegazi

 • I HDL i-Cholesterol enhle noma elungele umzimba – isusa i-Cholesterol kwezinye izitho zomzimba ukuya esibindini, isibindi bese siyikhipha i-Cholesterol emzimbeni. Izinga elamukelekile leCholesterol 3.6-7.8mmol

 

YINI IMBANGELA YE-CHOLESTEROL EYEQILE?

 • Ufuzo

 • Ukudla okunamafutha amaningi anqumayo

 • Isifo sikashukela, isifo sezinso ne hypothyroidism

 • Imithi ethize efana no oestrogen, corticosteroids, retinoids, protease inhibitors, thiazide diuretica nama beta - blockers

 • Ukuzimuka ngokweqile noma ukukhuluphala

 • Ukuphuza utshwala ngokweqile

 • Ukubhema ugwayi nokungazivocavoci

 • Ukusebenzisa phecelezi ama-steroids, ukuphuza utshwala ngokweqile, hypothyroidism, amaphilisi okuvikela ukukhulelwa, izinso ezingasebenzi, hypopituitarism kanye nephritic syndrome ezinye zezimbangela ze cholesterol eyeqile

 

IZINKINGA ZE CHOLESTEROL EYEQILE EMPILWENI:

I-cholesterol ihlasela isinyelela ngoba azikho izimpawu ebonakala ngazo ngaphandle kwezinkinga.

 • Isisifo senhliziyo ukunqumela kwegazi bese kuthikameza ukugeleza kwegazi okubonakala ngokuthi uzwe ubuhlungu besifuba, ukumelwa inhliziyo nokufa kohlangothi.

 • I-cholesterol eyeqile ayinazo izimpawu, uma izinga leqe ngokwedlulele i-cholesterol ingangena kuma-tendons noma ngaphansi kwesikhumba phansi kwamehlo. Amazinga aphakeme ngokudlulele ama-Triglyceride angaholela ekwakhekeni kwama-nodules ezindololwaneni noma emadolweni, nesikhumba esinamafutha

 • Ukuvuvukala kwesibindi, i-spleen noma i-pancreas

 • Ukuthikamezeka kokugeleza kwegazi ukuya ebuchosheni nase nhliziyweni

 

IZABA ZOKWEHLISA I-CHOLESTEROL

 • Yehlisa ukudla okuyimbangela yecholesterol eyeqile okufana namafutha anqumayo

 • Yidla ukudla okulekelelayo ekunciphiseni i-cholesterol kubalwa ukudla okunomsinga (fibre) i-Oats, ubhontshisi nezithelo

 • Ukuzivocavoca njalo

 • Gcina isisindo sakho esisezingeni elifanele

 • Yehlisa izinga izinga lotshwala ukuvikela ukwenyuka kwe cholesterol eyeqile

bottom of page