MOGARE WA HIV

MOGARE WA HIV KE ENG?

HIV e emetse human immunodeficiency virus. E tlhasela disele tse bitswang CD4 botshireletsong gotsa masole a mmele.

 

O LATELA JWANG TSELA YA GORE O HLOLWE

Etele kliniki goba Sepetlele, mooki gotsa ngaka o tla tseya madi mme wa tlholwa. Ge o nagana gore gong o tswaeditswe go ka go tseya lobaka la dikgedi tse 3-12 go kgonthisisa.

 

KE ENG CD4?

CD4 ke tlhatlhofo ya palo ya masole a mmele e o fumantshwa gore HIV e amme jwang gotsa mmele wa gago o na le maatla naa? Palo e tlwaelegileng ya masole a mmele ke go tloga go 500 – 1500.           

 

Go kotsi go bao ba tswaeditsweng ke mogare wa HIV mme palo ya masole a mmele e le 200 gotsa kwa tlase. Masole a mmele ge a feletswe ke maatla o ba le bolwetse jwa segajaja (AIDS). Ge o e nwa ditlhare ka tsela e nepagetseng palo ya masole a mmele e swanetse gonyologa.

 

BOLWETSE JWA HIV BO TSELANWA JWANG?

 • Tlhakanelo ya dikobo le sa itshireletsa gotsa ntle le sekausu

 • Go fetela go tswa go mme goya go lesea ka nako ya boimana

 • Mosadi o a anyisang ka lebele.

 • Ge o oka motho gotsa go tshwara ditlhagisa tse tswaeditsweng o sa itshireletsa

 • Go abelana ente goba nale

 

MATSWAO A BOLWETSE JWA MOGARE WA HIV

 • Go ba le letshoroma gotsa sethukhuthukhu

 • Mometso o botlhoko

 • Mesifa e botlhoko

 • Go ruruha ga dihlaleswa

 • Masole a mmele a disele tsa T4 ge felelwa ke maatla.

 

KALAFI YA BOLWETSE JWA MOGARE WA HIV

 • Ngaka gotsa mooki o tla dira diteko tsa masole a mmele.

 • Ka bonako ngaka o tla go kwalele meriana ya di-antiretroviral (ARV)

 • Latela mokgwa wa gonwa ditlhare ka nako

 • Di ARV ga se pheko ya HIV.

 

TSELA YA GO FETOLA BOTSHELO GE ONA LE MOGARE WA HIV

 • Enwa ditlhare ka mokgwa o o nepagetseng

 • Go botlhokwa gore ba lelwapa ba go tshegetse

 • Tshegetso ya ditsala gotsa bao ba nang le mogare wa HIV

 • Go botlhokwa go latela mokgwa o nepagetseng wa thobalano

 • Eja dijo tse phepa

 • Tlogela go nwa bojwala

 • Tlogela go tsuba

 • Ikatise nako nngwe le nngwe

 • Ge o utlwa o nyema moko batla thuso

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com