top of page

KOKWANA HLOKO YA HIV

HIV KE ENG?

Ke kokwanahloko e bolayang masole a mmele

Masole a mmele ha a feletswe ke matla o ba le lefu la AIDS kapa Phamokate.

O ETSA JWANG HORE O HLAHLOBE

Etela kliniki kapa Sepetlele mooki kapa Ngaka o tla hula mali.

Ha o nahana hore mohlomong o tshwaeditswe ho ka honka sebaka sa digwedi tse 3-12 hore kokwana e ihlahise

E TSHWAETSA JWANG?

 • Thobalano e sa sireletsehang

 • Ho fetiswa ho tswa ho mme ho ya ngwaneng ka nako ya boimana, a leng mahlabeng a ho beleha kapa a nyantsha

 • Tsebediso ya dithethefatse tse hlajwang ka enjekshene

 • Dikotsi tse bakwang ke dinalete

 • Dihlahiswa tsa madi a tshwaeditsweng ke HIV

MATSHWAO A LEFU LA HIV

 •  Feberu

 •  Metso o bohloko

 •  Mesifa e bohloko

 •  Go ruruha ha di tshwelesa

 •  Masole a mmele a disele tsa T4 a fellwa ke matla

TAOLO YA LEFU LA PHAMOKATE

 • Bona Ngaka, o khone ho thola meriana.

 • Eja dijo tse lekanyeditsweng hantle

 • O se ke wa tsuba kapa wa nwa jwala

 • Ikwetlise mme o phomole

bottom of page