BOLWETSE JWA GOUT

BOLWETSE JWA GOUT KE ENG?

Bolwetse jwa gout ke fa mmele wa motho o sa kgone go sila sentle asiti (uric acid) e e fitlhelwang mo methapong. Ke mofuta wa bolwetse o o itsegang sentle gore o bo bakwa ke eng.  Bolwetse bona bo tlhasela bogolo segolo lelokololo la monwana o mogolo wa leoto ka gonne ga ona madi a mantsi a a tsamayang mo go one ebile ga o mogote thata. Lelokololo la monwana le ka ruruga, la utlwa le le bolelo fa o le ama, la nna botlhoko jo bo tsenelelang mme o ka se kgone go bo itshokela.

 

KE BO MANG BA BA LENG KOTSING?

 • Histori ya lelapa

 • E tshwara banna thata

 • Ba dingwaga tse di fa gare ga 40 – 50.

 • Ba mmele o mo kima

 • Boa ba kilego ba okelwa dikgobadi

 • Dijo tse dinang le-purine e ntsi

 • Dinotagi

 • Malwetse a mangwe jaaka jwa sukiri, jwa diphilo, kgatelelo ya madi le a mangwe

 • Diokobatsi tse dingwe jaaka tsa go dira gore mmele otswe metsi a mantsi.

BOLWETSE JWA GOUT BO BAKWA KE ENG?

 • Dijo tse dinago le purine e ntsi jaana ka nama e khubedu, mefuta e mengwe ya tlhapi, le bojalwa(beer)

 • Uric acid e ntsi   e e setlholego e batlega mo mmeleng

 • Fa makgobana a ka koelana mo malokololong a tlhola go ruruga mme a ba botlhoko.

MATHATA A BOLWETSE JWA GOUT

 • Botlhoko jo bo tsenelelang mo malokololong(joints)

 • Goruruga

 • Motho o tlhoka go itshokela

 • O tsamaya ga botlhoko

 • Fa bolwetse bo sa alafiwi boka tlhasela motho gangwe le gape mme malokololo a ka senyega.

 • Okaba le matlapa a philo (kidney stone)

 

TSELA YA GO FETOLA BOTSHELO GE O NA LE GOUT

 • Fokotsa boima jwa mmele

 • Go ikatisa

 • Go fokotsa go ja dijo tsa purine e ntsi

 • Fokotsa go nwa bojalwa

 • Eja dijo tsa proteine ya tlase

 • Latela mokgwa wa goja dijo tse phepa

KALAFI YA GOUT

 • Gantsi ngaka e dirisa kalafi ya diokobatsi tse di thibelang borurugo.

 • Fa bolwetse bo tlhasela gangwe le gape gotsa bole maswe thata ngaka o tla gofa allopurinol. E thusa go thibela go koelana ga uric acid.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com