top of page

BOLWETSE JWA GOUT

BOLWETSE JWA GOUT KE ENG?

Bolwetse jwa gout ke fa mmele wa motho o sa kgone go sila sentle asiti (uric acid) e e fitlhelwang mo methapong. Ke mofuta wa bolwetse o o itsegang sentle gore o bo bakwa ke eng.  Bolwetse bona bo tlhasela bogolo segolo lelokololo la monwana o mogolo wa leoto ka gonne ga ona madi a mantsi a a tsamayang mo go one ebile ga o mogote thata. Lelokololo la monwana le ka ruruga, la utlwa le le bolelo fa o le ama, la nna botlhoko jo bo tsenelelang mme o ka se kgone go bo itshokela.

 

KE BO MANG BA BA LENG KOTSING?

 • Histori ya lelapa

 • E tshwara banna thata

 • Ba dingwaga tse di fa gare ga 40 – 50.

 • Ba mmele o mo kima

 • Boa ba kilego ba okelwa dikgobadi

 • Dijo tse dinang le-purine e ntsi

 • Dinotagi

 • Malwetse a mangwe jaaka jwa sukiri, jwa diphilo, kgatelelo ya madi le a mangwe

 • Diokobatsi tse dingwe jaaka tsa go dira gore mmele otswe metsi a mantsi.

BOLWETSE JWA GOUT BO BAKWA KE ENG?

 • Dijo tse dinago le purine e ntsi jaana ka nama e khubedu, mefuta e mengwe ya tlhapi, le bojalwa(beer)

 • Uric acid e ntsi   e e setlholego e batlega mo mmeleng

 • Fa makgobana a ka koelana mo malokololong a tlhola go ruruga mme a ba botlhoko.

MATHATA A BOLWETSE JWA GOUT

 • Botlhoko jo bo tsenelelang mo malokololong(joints)

 • Goruruga

 • Motho o tlhoka go itshokela

 • O tsamaya ga botlhoko

 • Fa bolwetse bo sa alafiwi boka tlhasela motho gangwe le gape mme malokololo a ka senyega.

 • Okaba le matlapa a philo (kidney stone)

 

TSELA YA GO FETOLA BOTSHELO GE O NA LE GOUT

 • Fokotsa boima jwa mmele

 • Go ikatisa

 • Go fokotsa go ja dijo tsa purine e ntsi

 • Fokotsa go nwa bojalwa

 • Eja dijo tsa proteine ya tlase

 • Latela mokgwa wa goja dijo tse phepa

KALAFI YA GOUT

 • Gantsi ngaka e dirisa kalafi ya diokobatsi tse di thibelang borurugo.

 • Fa bolwetse bo tlhasela gangwe le gape gotsa bole maswe thata ngaka o tla gofa allopurinol. E thusa go thibela go koelana ga uric acid.

bottom of page