BOLWETSE JWA SUKIRI

BOLWETSE JWA SUKIRI KE ENG?

Bolwetse jwa sukiri ke ge mmele o sa kgone go boloka kgotsa go dirisa sukiri e lekaneng go fa mmele maatla. Sukiri e ya nonotsha mme ya sitwa ke go elela ka thelelo ka gare ga ditshika.

Mefuta ya bolwetse jwa sukiri e e tlwaelegileng:

Mofuta wa pele (Type 1)

Ditlhagisa (di-hormone) tsa sukiri mmeleng di sitwa ke go thlahisa sukiri ya mmele.

Mofuta wa pele wa sukiri o tlhasela masea go ya go bogolo.

Mofuta wa bobedi (Type 2)

Mofuta wa bobedi o tlhasela ga mmele o sena bokgoni jwa go tlhagisa sukiri e lekanentseng mmele.

Mofuta o o tlhasela bagolo ba dingwaga tse 40 go ya go batsofe.

MATSWAO A BOLWETSE JWA SUKIRI:

 • Lenyora

 • Go ntsha motlhapo kgapetse

 • Tatlhegelo ya mmele

 • Go ja dijo kgapetse

 • Letsapa

 • Pono e sa tlhapang

 • Ho halefa

 • Kelelo ya madi a sa tlwaelegang

 • Dintho tse sa foleng

BAO BA LEGO KOTSING: 

 • Histori ya lelwapa

 • Mmele wa boima jwa ko godimo gotsa go nona

 • Kholeseterole e e kwa godimo

 • Kgatelelo ya madi e e kwa godimo

 • Ge o sa ikatisi

 • Bolwetse jwa pelo

 • Basadi   bao ba nago le bolwetse jwa popelo

 • Basadi bao ba belegago bana ba boima jwa kwa godimo

  

MATHATA A BOLWETSE JWA SUKIRI:

 • Bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhuma

 • Bofofu

 • Bolwetse jwa diphio

 • Madi ga a elele ka iketlo mo ditshikeng

 • Goswa ditho tse dingwe tsa mmele (menwana)

 • Bonna ga bo sebetse.

TSELA YA GO FETOLA BOTSHELO

 • Go botlhokwa go ja dijo tse phepa gotsa o kope ngaka a go romela go bakatisi ka dijo

 • Ithute ka bolwetse jwa sukiri

 • Ikatise metsotso e 30 ga tlhano ka beke

 • Oseke wa nwa bojalwa

 • Kopa ngaka ka ga mekgwa ya go nyema moko

 • Tlogela go tsuba motsoko

 • Etela ngaka ka nako e e filweng

 • Ge o tlhaba insulin latela mekgwa e ngaka a go filego yona

 • Rwala dieta tsa maleba, tlhokomela maoto le dintho.

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com