top of page

BOLWETSE JWA SUKIRI

BOLWETSE JWA SUKIRI KE ENG?

Bolwetse jwa sukiri ke ge mmele o sa kgone go boloka kgotsa go dirisa sukiri e lekaneng go fa mmele maatla. Sukiri e ya nonotsha mme ya sitwa ke go elela ka thelelo ka gare ga ditshika.

Mefuta ya bolwetse jwa sukiri e e tlwaelegileng:

Mofuta wa pele (Type 1)

Ditlhagisa (di-hormone) tsa sukiri mmeleng di sitwa ke go thlahisa sukiri ya mmele.

Mofuta wa pele wa sukiri o tlhasela masea go ya go bogolo.

Mofuta wa bobedi (Type 2)

Mofuta wa bobedi o tlhasela ga mmele o sena bokgoni jwa go tlhagisa sukiri e lekanentseng mmele.

Mofuta o o tlhasela bagolo ba dingwaga tse 40 go ya go batsofe.

MATSWAO A BOLWETSE JWA SUKIRI:

 • Lenyora

 • Go ntsha motlhapo kgapetse

 • Tatlhegelo ya mmele

 • Go ja dijo kgapetse

 • Letsapa

 • Pono e sa tlhapang

 • Ho halefa

 • Kelelo ya madi a sa tlwaelegang

 • Dintho tse sa foleng

BAO BA LEGO KOTSING: 

 • Histori ya lelwapa

 • Mmele wa boima jwa ko godimo gotsa go nona

 • Kholeseterole e e kwa godimo

 • Kgatelelo ya madi e e kwa godimo

 • Ge o sa ikatisi

 • Bolwetse jwa pelo

 • Basadi   bao ba nago le bolwetse jwa popelo

 • Basadi bao ba belegago bana ba boima jwa kwa godimo

  

MATHATA A BOLWETSE JWA SUKIRI:

 • Bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhuma

 • Bofofu

 • Bolwetse jwa diphio

 • Madi ga a elele ka iketlo mo ditshikeng

 • Goswa ditho tse dingwe tsa mmele (menwana)

 • Bonna ga bo sebetse.

TSELA YA GO FETOLA BOTSHELO

 • Go botlhokwa go ja dijo tse phepa gotsa o kope ngaka a go romela go bakatisi ka dijo

 • Ithute ka bolwetse jwa sukiri

 • Ikatise metsotso e 30 ga tlhano ka beke

 • Oseke wa nwa bojalwa

 • Kopa ngaka ka ga mekgwa ya go nyema moko

 • Tlogela go tsuba motsoko

 • Etela ngaka ka nako e e filweng

 • Ge o tlhaba insulin latela mekgwa e ngaka a go filego yona

 • Rwala dieta tsa maleba, tlhokomela maoto le dintho.

bottom of page