top of page

BOLWETSI JWA KHUPELO

BOLWETSI JWA KHUPELO KE ENG?

Bolwetsi jwa khupelo bonna teng fa ditshika le mesifa e e isang phefo kwa mafatlheng e ka ruruga kgotsa dinama tsa gagamala. Mowa o tloka go goroga kwa mafatlheng le mo mading ka selekano se se siameng.

 

DIKAI TSA BOLWETSI JWA KHUPELO

Fa mowa o sa goroge sentle kwa mafatlheng ,o ka itshupa ka:

 • Go  gotlhola,bogolo jang sehuba se se feferegang

 • Go hupela kgatsa go tlalalana mo mafatlheng

 • Setlhabi mo mafatlheng

 • Go sa kgone go robala ka ntlha ya go tlalalana  mo mafatlheng le go gotlhola

 • Modumo o o molotsana  fa motho a hema.

 

KE MABAKA A MAFENG A A BAKANG BOLWETSI JWA KHUPELO?

 • Go hema phefo e e nang lelerole gotsa dilabe tse di tshwanang le maboa, mafofa jalo jalo

 • Go hema mosi kgotsa phefo e e maswe

 • Fa motho a  nwa melemo mengwe e e alafang malwetse a mangwe

 • Mesi kgotsa mewa e e kgotlhelesegileng mo madirelong a a farologaneng

 • Malwetsi a mafatlha jaaka mhikela

 • Itshidilo mmele

 • Kgatelelo

 • Go hema mowa o tsididi , o omile gagolo kgotsa go le dipula

THIBELO YA BOLWETSI JWA KHUPELO

 • Ikgatholose dintho tse di bakang bolwetsi jwa khupelo

 • Fokotsa dijo tse di nang  le maši

 • Botsa ngaka ka dijo tse di bakang bolwetsi jwa khupelo: jaaka mae, soya, korong le tlhapi

 • Enwa melemo ya  di probiotics

 • Enwa melemo ya di vitamins, thata thata vitamin C, D le E.

 • Enwa melemo e e nago  le mafura a tlhapi ,jaaka omega 3

 • Dirisa metse a tlatswang dinko jaaka saline spray.

 • Botsa ngaka ka mekgwa ya go hema

 • Botsa ngaka ka mekento

bottom of page