KGATELELO E E KWA GODIMO THATA YA MADI (HBP)

KGATELELO YA MADI E E KWA GODIMO KE ENG?

Ke bolwetse jwa ge madi a elela ka kgatelelo ya kwa godimo ka gare go ditshika go ya pelong.

 

Tekano ya kelo ya madi ye itekanetsego ke 120/80 mmHg

 

120 mmHg ke ga pelo e otlela godimo

 

80 mmHg ke ge pelo e otlela kwa tlase/kgotsa e iketla

 

Ge ngaka are ona le bolwetse jwa kgatelelo ya madi ke ge maduo a kgaisa

 

go 140/90 mmHg go ya godimo.

 

Go feta >160/100 mmHg ngaka o tlo go robatsa bookelong.

 

MATSHWAO A BOLWETSE JWA KGATELELO YA MADI

 • Go opiwa ke tlhogo

 • Go tswa madi ka dinko

 • Letsapa

 • Pherekano

 • Go hupela le mafatlha a botlhoko

 • Matlho ga one sentle

 • Kgatelelo ya pelo

 • Modumo wa ditsebe.

 • Go itiya ga mafatlha, molala le ditsebe

 

MATHATA A BOLWETSI JWA KGATELELO YA MADI A KWA GODIMO

 • Bolwetse jwa pelo

 • Go swa mhama

 • Go ema ga pelo

 • Bolwetse jwa diphio

 • Go ruruga ditshika

 • Mathata a matlho

 • Mala ga a sebetse hantle

 • Mogopolo wa amega

 

MEKGWA YA GO FETOLA BOPHELO

 • Go ikatisa

 • Eja dijo tse phepa

 • Boima jwa mmele bo itekanele

 • Fokotsa letswai dijong

 • Kgatelelo ya maikutlo

 • Fokotsa sukiri

Disclaimer


The contents of this website are for informational purposes only and do not constitute medical advice; the Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment.  Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this website.

 

Ukuziphendulela

Okuqukethwe kule-webhusi(website) kungokwaziswa izinhloso kuphela futhi azibandakanyi iseluleko sezokwalapha,okuqukethwe akuhlosiwe ukuba kube yingxenye esikhundleni sobungcweti besiluleko sezokwelapha,ukuxilongwa,noma ukwelashwa. Njalo ufune iseluleko sodokotela noma omunye umhlinzeki wempilo oqeqeshiwe nganoma yimiphi imibuzo ungase ube nayo mayelana nesimo sezokwelapha. Ungalokothi unqabeiseluleko sezokwelapha ochwepheshe,noma ukubambezeleka ekufuneni  ngenxa yento oyifunde kule-webhusi(website).

BoitatolÔ

 

Tshedimosotlopolo ya website ena ke ho thlahisa lesedi fela, ha eme   lehatong la ngaka hoba baoki. Otlamehile ho bona ngaka hoba mooki hore ba arabe dipotso ka bolwetsi. O seke wa thlokomologa hoba wa diega go bona ngaka ka morago ga go bala website

Boikemelo 

 

Dintho tse ka hare ho website ke bakeng  sa morero ea tlhahisoleseding feela. Lula o batla keletso ho ngaka kapa mooki hore  a arabe lipotso ka maloetse. Oseke oa hlokomoloha le ho lieha ho etela ngaka ka mora ha hore o bale website

 

© 2023 by Health Window(cc) South Africa. Proudly created with Wix.com